oyratman

اویرنجی و ...

نمونه سوال تاریخ سوم راهنمایی

به نام خدا                   

     نمونه سوالات نهايي ( خرداد يا شهريور) تاريخ  سال سوم راهنمايي در سال هاي گذشته

 

 


صحيح غلط :

مصدق براي تسلط براوضاع كشور از شاه خواست كه وزارت جنگ را به او بسپارد .

در زمان نخست وزيري حسنعلي منصور لايحه ي انجمن هاي ايالتي وولايتي به تصويب مجلس رسيد .                            

 فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه صادر شد .                     

به موجب عهد نامه ی گلستان شهر های باکو و گنجه از ایران جدا شد.                        

رضا خان پس از رسیدن به سلطنت و پیش از آن ، نسبت به دین روش یکسان داشت.   

دول محور راه رسيدن به اهداف خود راجنگ با دشمنان مي دانستند .

نقش اصلي را در كودتاي 28 مرداد را دولت روسيه بر عهده داشت .

دوران پادشاهي شاه سلطان حسين اوج قدرت صفويان بود .

نمايندگان مجلس موسسان سلطنت قاجار را منقرض اعلام كردند .

در زمان پادشاهي فتحعلي شاه جنگ هاي ايران و روسيه اتفاق افتاد .

 

 

 جاخالي

حكومت سلسله ي افشار با پادشاهي ...............................آغاز شد .

انگليسي ها براي اجراي سياست جديد خود شخصي به نام ............................... را در نظ گرفتند.

سيد علي محمد باب به دستور ....................................... اعدام شد .

نادر شهر ......................... را به پايتختي خود انتخاب كرد .

شاه پس از استعفاي مصدق بلافاصله ......................... را به نخست وزيري منصوب كرد .

فجيع ترين جنايت رژيم در روز پانزدهم خرداد قتل عام ......................... بود .

قرار دادن پاريس ، بين ايران و ......................... بسته شد .

یکی از وقایع مهم زمان شاه عباس جنگ با استعمار گران ...............................است.

تنها جنگ خارجی کریم خان زند ، جنگ با عثمانی بود که به فتح ......................... انجامید .

مهمترين طرفداران صفويان را 7 طايفه ي ترك به نام .............................بودند .

دولت هاي انگليس ، فرانسه،شوروي و آمريكا به ........................................معروف شدند .

روز 13 آبان ، روز ......................... ناميده شد.

مهمترين خواسته ي مردم در آغز انقلاب مشروطه .................................بود.

تاسيس سلسله ي صفوي به وسيله ي ........................تا سيس گرديد.

مهم ترين فتح نادر،فتح .............................. بود.

مردم فرانسه بر ضد حكومت ............................. قيام كردند .

دولت هاي محور راه رسيدن به اهداف خود را جنگ با ................. مي دانستند .

امام خميني (ره ) در نجف با تدريس بحث حكومت اسلامي قدم در راه مبارزه ي ........................ نهادند.

يكي از حوادث مهم زمان سلطنت محمد شاه ،لشگر كشي او به.............................براي جنگ با حاكم اين شهر بود.

در جنگ جهاني اول ،كشور هاي روسيه ،انگلستان و فرانسه به ................................معروف شدند .

 

 

 چهار جوابي (چهار گزينه اي )

مذهب شيعه توسط كدام پادشاه در كشورما رسمي اعلام شد ؟

شاه عبا س                            شاه اسماعيل                        شاه تهماسب                   شاه سلطان حسين

چه كسي باعث تثبيت سلسله صفوي شد ؟

شاه عبا س                            شاه اسماعيل                        شاه سلطان حسين                              شاه تهماسب

يك سال پس از شروع جنگ جهاني اول كدام كشور از اتحاد مثلث جدا شد و به متفقين پيوست ؟

آلمان                                      ايتاليا                                     اتريش                                     مجارستان

 كدام يك از پادشاهان صفوي مذهب شيعه را رسمي اعلام كردند ؟

الف ) شاه عباس                      ب ) شاه اسماعيل                             ج ) شاه طهماسب                  د ) شاه سلطان حسين

با آغاز جنگ جهاني دوم ، كدام كشور اعلام بي طرفي كرد ؟

الف ) ژاپن                   ب ) آلمان                              ج ) ايران                               د ) روسيه

در 19 دي ماه 56 ، كدام شهر بر عليه حكومت پهلوي قيام كرد ؟

  الف ) تبريز                              ب ) كازرون                              ج ) يزد                                    د ) قم 

شاه عباس بنیان گذار سلسله ی صفوی از نوادگان چه کسی بود ؟

الف) شاه عباس                  ب) شیخ حیدر                    ج) سلطان سلیم                    د) شیخ صفی الدین اردبیلی

کودتای 28 مرداد 1342 با دخالت کدام کشور در ایران صورت گرفت ؟

الف) انگلستان                   ب) آمریکا                                  ج) روسیه                              د) فرانسه

ایجاد فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری چه کسی صورت گرفت؟

الف ) اسد ا...علم                       ب) هویدا                                            ج) جمشید آموزگار                 د) بختیار

لايحه ي كاپيتولاسيون در زمان نخست وزيري چه كسي به تصويب رسيد ؟

الف ) اسد ا...علم                         ب) هویدا                               ج) جمشید آموزگار                                    د) منصور

چه كسي تهديد روسها مبني براخراج مورگان شوستر از ايران را پذيرفت ؟

عضدالملك                    ناصرالملك           محمد عليشاه                         محمد ولي خان تنكابني  

مهم ترين فتح نادر شاه افشار كدام است ؟

بحرين                                    بخارا                                       بصره                                       هندوستان

به موجب كدام عهد نامه ، افغانستان از ايران جدا شد ؟

پاريس                                    تركمنچاي                                             گلستان                                  مفصل

كودتاي 28 مرداد با دخالت آمريكا و توسط عده اي از خائنين كه در راس آنان...................... قرارداشت صورت گرفت .

سرلشگر زاهدي                    قوام السلطنه                        سيد ضياءالدين                    حسنعلي منصور

چه كسي تا آخر عمر خود را شاه نخواند.

   الف ) كريم خان                           ب ) شاه اسماعيل                                       ج ) شاه طهماسب                  د ) شاه سلطان حسين

مجلس در زمان پادشاهي چه كسي به توپ بسته شد ؟

الف ) محمد علي شاه              ب ) فتحعلي شاه                               ج ) ناصرالدين شاه                د ) محمد علي شاه 

12 بهمن در تاريخ جمهوري اسلامي ايران به چه روزي معروف است ؟

   الف ) روز پيروزي انقلاب اسلامي     ب )روز بازگشت امام به وطن    ج) روز دانش آموز    د ) روز تشكيل شوراي انقلاب

 

وصل كردني

كدام گزينه ي سمت راست با گزينه ي سمت چپ با هم ارتباط دارد ؟

13آبان 1357                                                       روز پيروزي انقلاب اسلامي

12بهمن 1357                                                      روز جمهوري اسلامي

12فروردين 1358                                                روز دانش آموز

                                                                                روز بازگشت امام خميني به وطن

ميان كدام گزينه سمت راست با گزينه ي سمت چپ رابطه ي تاريخي وجود دارد .

يكي از حوادث مهم سلطنت احمد شاه                                                 الف)سقوط دولت صفوي

جمعه ي سياه                                                                                        ب)13 آبان

شاه سلطان حسين                                                                                              ج)17 شهريور

                                                                                                  د)جنگ جهاني اول

 

سوال كوتاه جواب

كريم خان به جاي عنوان پادشاهي چه لقبي را براي خود برگزيده بود ؟

در آغاز انقلاب مشروطيت مهم ترين خواسته ي مردم چه بود ؟

فرمان مشروطيت توسط چه كسي صادر شد ؟

هفده شهريور 1357 به چه نامي معروف است ؟

كريم خان زند به جاي عنوان پادشاه ، چه لقبي را براي خود برگزيده بود ؟

دولت هاي محور چه راهي را براي رسيدن به هدف مناسب مي دانستند ؟

يكي از دهكده هاي پاريس ، كه امام در آن اقامت گزيده بودند ، چه نام داشت ؟

جنگ چالدران بين چه كساني اتفاق افتاد ؟ 

تحولات قرون جديد را نام ببريد . ( 2 مورد )    

از اقدامات رضاخان دو نمونه ذكر كنيد .  

ناصرالدين شاه چه امتيازاتي را به بيگانگان بخشيد ؟  

به موجب قرار داد تركمانچاي ، كدام نواحي ايران به تصرف روس ها در آمد ؟

پس از فتح دهلی ، پادشاه هند کدام جواهرات را تقدیم نادر شاه نمود؟

هر کدام از روز های زیر ، به چه نامی و در تاریخ انقلاب کشور ما معروف شده اند ؟جواب در مقابل :

الف ) دوازدهم فروردین 1358   {.......................................}

ب) سیزدهم آبان 1357             {.......................................}

ج) هفدهم شهریور 1357          {........................................}

مردم تبريز در دوره ي مشروطيت  به رهبري چه كساني برضد استبداد قيام كردند ؟

نماز عيد فطر سال 1357به امامت و سخنراني چه كساني برگزار شد ؟

مهم ترين عاملي كه دو رهبر سياسي ومذهبي را بعد از شهريور 1320به يكديگر نزديك ميكرد چه بود ؟

رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت را نام ببرید .

انگليسي ها براي اين كه موقعيت رضا شاه در ايران تثبيت كنند سعي كردند اورا چگونه معرفي كنند ؟

حسنعلي منصور توسط چه كسي و چرا به قتل رسيد ؟

آيت ا.. مدرس به دستور چه كسي به شهادت رسيد ؟

كريم خان زند كدام شهر را براي پايتختي انتخاب كرد و چه لقبي را براي خود برگزيد؟

عوامل رونق تجارت در دوره ي صفويان را بنويسيد .

امتيازاتي را كه در زمان ناصرالدينشاه به بيگانگان واگذار شد كدامند ؟

چه كساني در آلمان و ايتاليا با بيان انديشه هاي نژاد پرستانه ،مردم ناراضي  را به گرد خود جمع كردند ؟

دو تن از روحانيوني كه انقلاب مشروطه را رهبري كردند چه كساني بودند ؟

مجلس دوره ي مشروطيت براي حل مشكلات مالي ونظامي كشور چه كرد ؟

مهمترين عاملي كه شخصيت هاي مذهبي و سياسي را به يكديگر نزديك مي كرد چه بود ؟

يكي از وقايع مهم زمان شاه عباس چيست ؟

پروتستان يعني چه ؟

از دانشمدان دوره ي صفويان دو مورد نام ببريد.

دو نهاد از نهاد هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شد نام ببريد.

 

 

 

 

سوالات تشريحي 

رهبران آلمان و ايتاليا در جنگ جهاني دوم چه كساني بودند ؟

چه عواملي زمينه را براي تغيير سلطنت از قاجاربه پهلوي فراهم كرد ؟

حضرت آيت ا.. خامنه اي در مورد مقام امام خميني (ره ) در انقلاب چه فرمودند ؟

دو مورد از اقدامات دوران نخست وزيري هويدا راذكر كنيد .

پروتستان يعني چه ؟و اين انديشه بوسيله ي چه كسي مطرح شد ؟

به پيشنهاد شيخ فضل ا.. چه ماده اي به متمم قانون اساسي مشروطيت اضافه شد ؟

روز 30 تير 1331هجري شمسي از چه لحاظ در تاريخ اهميت دارد ؟

اقدامات شاه اسماعيل بنيانگذار سلسله ي صفوي  را بنويسيد .

پيش از شروع جنگ جهاني اول اختلاف اصلي كشور هاي اروپايي بر سرچه چيز هايي بود ؟

 در زمان فتحعلي شاه انگلستان به چه دلايلي خواهان رابطه با ايران بودند ؟

امام خميني (ره ) اسد ا.. علم را در باره ي چه مسائلي مورد باز خواست قرار دادند ؟

           نخستين جرقه هاي انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ؟  ( 1 )

          دو نهاد از نهاد هايي را كه پس از پيروزي انقلاب تشكيل شد نام ببريد .   ( 1 )

          در اوايل نهضت ملًي ، مهم ترين عاملي كه آيت الله كاشاني و دكتر مصدق را به هم نزديك مي كرد چه بود ؟(1)

          از دانشمندان بزرگ دوره ي صفويان سه نمونه نام ببريد .  ( 5/1 )

پيش از شروع جنگ جهاني اوًل اختلاف اصلي كشورهاي اروپايي بر سر چه چيزهايي بود ؟ ( 5/1 )

علًت مخالفت شيخ فضل الله نوري با انقلاب مشروطيت چه بود ؟  (5/1 )

مبارزات مردم پس از سركوبي قيام پانزدهم خرداد به چند دسته تقسيم مي شود ؟ (5/1)

 منطقه ی خلیج فارس همواره  از چه نظر دارای اهمّیّت بوده است ؟

 علّت شکست ایرانیان در جنگ چالدران چه بود ؟

  حاج ابراهیم خان کلانتر چه خیانتی به لفعلی خان زند کرد؟

 نیروهای فاتح تهران ( مشروطه خواهان ) در شورای بهارستان چه تصمیمی گرفتند ؟

 پیش از شروع جنگ جهانی اول اختلاف اصلی دولت های اروپایی بر سر چه چیزی بود ؟(دو مورد )

چرا در دوره ی نیابت سلطنت ، مجلس تصمیم به استخدام مستشاران  خارجی گرفت؟

عوامل تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی را بنویسید .

 کدام دولت ها در جنگ جهانی دوم به دلت ها متّفق با متّفقین معروف شدند ؟

منظور از جنگ هاي مذهبي چيست ؟

نخستين جرقه هاي انقلاب مشروطيت چه زماني روشن شد ؟

  منصور چرا و توسط چه کسی به قتل رسید ؟

  در پی کدام ماجرا دانشجویان ، سفارت آمریکا را اشغال کردند ؟

سه هدف اصلی  سید جمال الدین اسد آبادی چه بود ؟

ساواک برای برگزیدن سخنرانی در محرم سال 1342 چه شرایطی را تعیین کرد ؟

چرا روسيه و انگلستان در زمان جنگ جهاني اول به كشور ما حمله و آن را اشغال كردند ؟

چرا محمد رضاشاه پهلوي تا قبل از سال 41 لايحه ي انجمن هاي ايالتي وولايتي را مطرح نكرد .

چرا دانشجويان سفارت آمريكا را در تهران اتشغال كردند ؟

منظور از قرون جديد چه زماني است ؟

جنگهاي ايران و روسيه در زمان كدام پادشاه اتفاق افتاد و نتيجه آن چه شد ؟

علت شكست ايرانيان در جنگ چالدران چه بود ؟

مهم ترين دستاورد هاي انقلاب كه مردم از ابتداي نهضت در تظاهرات خود خواستار آن بودند كدامند ؟

عهد نامه ي پاريس در مورد چه موضوعي بود ؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 11:17  توسط یارپاق  |